Общинско жилище

В случай, че нямаш жилище и достатъчно средства за наем, може да кандидатстваш за настаняване в общинско жилище. За да бъдеш настанена под наем в общинско жилище е необходимо семейството ти да отговаря на условията в съответната община. За София условията са:

 • Българско гражданство на поне един член на семейството, адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината;
 • Да не притежавате имоти на територията на общината или в близките до нея населени места.
 • Да не притежавате фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти
 • Да не сте прехвърляли имоти, на други лица през последните десет години.
 • Не притежавате имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • 1/4 от общия годишен доход на семейството не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • В последните две години не сте живяли в общинско жилище и не сте отстранявани поради неспазване на договора за наем.

Необходими документи за първоначално картотекиране

 • Заявление за установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
 • Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, подписана от всички пълнолетни членове на семейството или домакинството в присъствието на длъжностно лице от районната администрация
 • Удостоверение от Адресна служба на СДВР за адресна регистрация през последните 10 години за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
 • Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти за всички членове на семейството /домакинството/;
 • Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти за всички членове на семейството /домакинството/;
 • Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната година за всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/;
 • Основание за обитаване на жилището, копие на договор за наем или копие от документ за собственост на имота, който се обитава;
 • Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова;
 • Копие от удостоверението за брак или от бракоразводно решение, ако има такова;
 • Копие от документ за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки, определени от лицензиран експерт-оценител, ако е декларирано такова имущество;
 • Декларация от домоуправителя за всички живущи на адреса;
 • Копия от лични карти;
 • Копия от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива.

Настаняване

След подаване на заявлението за картотекиране, придружено от всички необходими документи, то се разглежда в 2-месечен срок от Комисия, която определя съответната група и точки и включва заявителите в регистъра на картотекираните в района или се произнася с отказ. Допълнителни точки се дават на самотни родители на непълнолетни деца, семейства с деца, лица с трайно намалена работоспособност над 90 %, картотекирани по-дълго време.

Месечният наем е димволичен и се определя за 1 кв. м площ съобразно зоната, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда.

Максималният срок за настаняване е до 5 години, като не важи за най-уязвимите групи – хора с над 71% намалена работоспособност.